Besøg hos ACO Funki - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Besøg hos ACO Funki

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2014
Onsdag den 8. oktober 2014


Besøg hos ACO Funki, Gjellerup
Referat af Niels Kjærsgaard
 
Først var det dansk, så blev det engelsk, så blev det igen dansk og nu er det tysk/dansk.
 
Der er tale om ACO FUNKI som har hjemme i Gjellerup, lige overfor Danmarks ældst daterede landsbykirke. En placering som firmaet i høj grad har vist at respektere med en harmo-nisk facade over mod kirken.
 
Onsdag den 8. oktober 2014 havde Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn arrangeret et besøg på firmaet for medlemmer og andre interesserede. Der var fuldt hus, ca. 70 mennesker var mødt op.
 
Svend Øe bød velkommen og gav en kort orientering om foreningens virke, og nævnte bl.a., at der i Mands Minde 2014 også vil være en omtale af Funkis historie. Mands Minde udkommer i dec. måned og kan købes på Toftebo og Lokal-historisk Arkiv.
 
Herefter tog salgsdirektør, Torben Olsen, over og gav sammen med marketingkoordinator, Charlotte Manning, en grundig orientering om firmaets historie og organisation.
 
 
Firmaet blev oprettet 2. januar 1933 af en ung tømrersvend, Sigfred Kølbæk, måske lidt tilfældigt. Sigfreds yngre bror, Arne Kølbæk, havde et rugeri på Herningegnen. Han havde problemer med sine rugemaskiner, og spurgte derfor store-bror Sigfred:
 
Kan du lave mig en rugemaskine, der fungerer rationelt uden problemer”?
 
Det kunne Sigfred, og det blev starten på Rugemaskine-fabrikken FUNKI.
 
Navnet Funki var inspireret af den bølge om funktionalisme som bredte sig i trediverne.
 
Produktionen foregik i et hus med kombineret bolig og værk-sted, bygget billigt af brugte jernbanesveller. Et galleri på en gavlvæg i udstillingen viser firmaets bygningsmæssige udvik-ling op gennem tiden.
 
Salg af rugemaskiner var sæsonpræget, og det var i begynd-elsen svært at komme ind på markedet. Derfor blev også andre produktioner taget op, lige fra almindelig tømrerarbejde til produktion af liggestole, kælke og meget mere.
 
2. verdenskrig blev skelsættende for al industri i Danmark, og salg af udstyr til fjerkræproduktion gik helt i stå.
 
Et mørklægningskrav gav en stor og akut efterspørgsel på mørklægningsgardiner, og selv om det lå langt fra Funkis normale produktionsprogram, tog de hurtigt ideen op.
 
Krigen var også årsag til papirmangel, og derfor blev en produktion af spånkurve startet - både almindelige køb-mandskurve og større kurve til tørv og lignende.
Ejler Asgaard kom med i firmaet, og der blev etableret en egentlig salgsafdeling, som han blev leder af.
Kurveproduktionen fortsatte flere år efter krigen, samti-digt med at produktion af rugemaskiner og andet fjer-kræudstyr blev taget op på fuld styrke. Herunder også automatiske fodringsanlæg, først til fjerkræ, senere også til svin.
I 1967 blev ventilation taget med i produktionsprogram-met, og det omfattede både fjerkræ, svin og kvæg.
 
I 1973 blev Funki solgt til det engelske firma, Gascoine Gush & Dent. Det engelske firma havde også malkema-skiner og gastætte siloer på programmet. Malkemaskiner kom dog aldrig med i Funkis salgsprogram.
 
1988 blev igen et skelsættende år for Funki.
 
Det engelske firma ønskede at forlade landbrugssektor-en, og derfor blev Funki sat til salg. Køberen blev et dansk holdingselskab, som omfattede flere danske fir-maer, især indenfor staldudstyr. Selskabet fik navnet: A/S Dansk Staldindustri, DSI.
 
Det nyetablerede firma, DSI kunne tilbyde nøglefærdige bygninger med alt nødvendigt udstyr indenfor fjerkræ og svin.
 
I begyndelsen af 90-serne blev der investeret mange penge i udvikling, men afsætningen gik dårligt - og der-med også dårlig indtjening. Flere af de tilsluttede firmaer blev solgt fra, så der kun var Langkjær og Funki tilbage i A/S DSI.
 
Hele fjerkræafdelingen, inkl. tegninger, beskrivelser, værktøj mm., blev i 1995 solgt til et firma i Sønderborg.
 
Der blev fortsat investeret, både i produktionsanlæg og bygninger, herunder kontorfaciliteter og ikke mindst EDB anlæg. Afsætningen fulgte ikke med, så det blev nogle vanskelige år for Funki.
 
Resultatet blev, at Funki i marts 2004 blev solgt til det tyske firma ACO, som er hjemmehørende i Rendsburg og ejes af familien Ahlman.
 
Firmaet Aco har stor ekspertise indenfor afløbssystemer, som sælges i mange lande under navnet ACO-drain. Firmaet har leveret afløbssystemer og dræn i forbindelse med mange store sportsstævner verden over.
Den danske afdeling, som får navnet: ACO Funki A/S, står for udvikling og salg af landbrugsudstyr. Adressen er stadig Gjellerup, Torben Olesen oplyser, at der har
 
været overvejelser om at flytte til et sted med bedre tilkørselsforhold, f. eks. tæt ved motorvejen, men en flytning er ikke umiddelbart aktuel.
Der er i dag 40 ansatte i Gjellerup. Hertil kommer ansat-te på udenlandske afdelinger, det kan være både danske eller ansatte fra det aktuelle land. Der sælges en del i Østen, Kina, Korea m.fl., og også Rusland. Her er det især vigtigt at de ansatte er bekendt med det enkelte lands mentalitet og skikke. På ”Holms Gård”, er der ind-rettet kursus faciliteter, hvor udlændige kan bo og lære om firmaets produkter - og danskerne kan lære lidt om udlændinge.Salget omfatter især nøglefærdige enheder indenfor svinestalde, med alt nødvendigt udstyr.
 
Udstyr til svineproduktion kan ikke sælges i Israel og muslimske lande, hvorimod der sandsynligvis kunne sæl-ges en del udstyr til fjerkræproduktion i disse lande.  Meget udstyr anvendes både i svine- og fjerkræproduk-tion, og det ville være nærliggende at tage udstyr til fjerkræproduktion på salgsprogrammet igen. Torben Olesen kendte ikke svaret på, hvorfor fjerkræproduktion var solgt fra i 1995, og hvorfor det ikke er kommet på programmet igen.
 
Efter den mundtlige præsentation af firmaet blev de besøgende vist rundt i udstilling og lager.
Produkterne og deres funktion blev grundigt omtalt. Der er lagt stor vægt på at skabe produkter, som er let-te at rengøre og med lang holdbarhed og minimal vedli-geholdelse.
 
Også ACOs afløbssystem var udstillet, men det bliver ikke solgt fra den danske afdeling.
 
De haveinteresserede forelskede sig straks i skillerums-elementerne af plast, som de fandt meget ideelle til højbede.
 
De fleste ACO Funki produkter bliver fabrikeret i lande med billig arbejdskraft, men ude på lageret fik de ”gamle” Funki medarbejdere julelys i øjnene, her stod nemlig en maskine, som automatisk – stille og roligt - lavede en transportkæde, som blev trækprøvet meter for meter - akkurat som i de gode gamle dage. Nu dog med nylon medbringere, som kan transportere foderet næsten lydløst.
 
Aftenen sluttede med et dejligt kaffebord med hjem-mebagt kage, sponseret af ACO Funki. Charlotte tilbød, at skillerumselementerne kunne købes til en favorabel pris, hvis man lige stod og skulle lave højbede.
 
Svend Øe fortalte en god historie og takkede for en god udbytterig aften.
Tilbage til indhold