Bølling sø - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Bølling sø

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2015
Onsdag den 28. maj 2015

Se flere billeder her.
Udflugt til Bølling Sø
af Mogens Hyldig
 
Solen skinnede, da 49 forventningsfulde medlemmer af Lokal-historisk Forening for Gjellerup Sogn onsdag aften kl. 18,00 tog af sted med bus mod naturområdet Bølling Sø.
 
Så snart bussen trillede ud af Hammerum, bød formanden Svend Øe velkommen. I Engesvang kunne Svend Øe byde yderligere velkommen til aftenens guide. Det var tidligere lærer og mangeårigt medlem af Ikast byråd John Juul Eriksen.
 
John Juul Eriksen viste sig at være en meget vidende og særdeles dygtig formidler af geografien, biologien og historien om Bølling Sø området.
 
Inden bussen nåede sit første stop på P-pladsen ved Moselundgård Skov, fortalte John Juul Eriksen om tilblivelsen af den nye Bølling Sø. Det er Danmarks tredjestørste naturgenop-retningsområde, kun overgået af Skjern Å og Vest Stadil Fjord. Ikast Kommune har ikke betalt for projektet, det har den danske stat.
 
Arbejdet med at genskabe den nye Bølling Sø startede i 1994, da Skov – og Naturstyrelsen i samarbejde med Ringkøbing og Århus amter rejste fredningssag for ca. 800 ha, som omfattede den tidligere Bølling Sø og omliggende om- råder. En så stor fredningssag og
etablering af en ny sø krævede naturligvis en mængde forskellige anlægsarbejder. I 2004 var man så langt, at der kunne lukkes for afløbet fra området, og søen
 
kunne dannes. Man havde forventet, at dannelsen af søen ville tage 3 år, men allerede efter et år var der dannet en sø på ca. 360 ha. Søen er Danmarks høje-ste beliggende sø ca. 67 m over havets overflade. Søen er ikke særlig dyb, kun i gennemsnit 1,68 m. Der er dog huller rundt omkring i søen, som er dybere.  I dag er der etableret en sti rundt om søen på 13 km.
Bussen blev holdende på P-pladsen, mens vi steg af og gik ad 5-øres vejen rundt om den sydlige del af søen. Vejens navn kommer af, at man fik 5 øre mere for tørvene på nordsiden af vejen end på sydsiden. Første stop på gåturen var på 5-øres vejen. Her fortalte John Juul Eriksen om tørveudvindingstiden. Den oprindelige Bølling Sø blev afvan-det i 1870-erne for at kunne anvende søbunden til hø og tørveudvinding. Bølling Sø var en højmose med et op til 6 m tykt lag af tørv. Der blev udvundet tørv her i området helt frem til 1970, hvor det sidste tørveværk blev lukket. I løbet af de ca. 100 år man udvandt tørv, har der været helt op til 50 tørveværker.
 
Der er flere meget smukke udsigtspunkter rundt om søen. På det flotteste gjorde vi igen holdt, og her fortalte JJE om fortidens Bølling Sø. Søen er dannet i slutningen af sidste istid for ca. 12000 år siden.  I løbet af stenalderen blev søen mindre og en masse sump-planter bredte sig ud i søen, hvorved der dannedes
omtalte højmose.  Den oprindelige Bølling Sø var sandsynligvis rig på fisk, og de omkringliggende områder rig på vildt, da der er fundet adskillige bopladser i området. Den mest kendte er Klosterlundbopladsen.
Det var svært at løsrive sig fra den smukke udsigt, men endnu et vigtigt sted ventede, nemlig stedet hvor Tollundmanden er fundet. Her fortalte JJE meget levende om perioden hvor Tollundmanden levede. Ud over Tollundmanden er også Ellingpigen blevet fundet her. Tollundmanden kan i dag beses på Silkeborg Museum. Han er meget velbevaret, da han har ligget i mosejord. Man mener, at begge moselig er blevet ofret til guderne.
 
Tilbage i bussen kørte vi til et andet flot udsigtspunkt over søen, nemlig Dværgebakken på sydvestsiden . Her er der borde og bænke, hvor vi nød den medbragte kaffe. Her har Skov –og Naturstyrelsen opstillet nogle flotte plancher. Bølling Sø er en grundvandssø, da der ikke er noget tilløb til søen. Det gør også, at der ikke er så mange forskellige dyrearter i og omkring søen.
 
Sidste stop på turen blev gjort ved vestsiden af søen. Her afvandes søen med ca. 200 l vand i sekundet. Herfra kan man også se nogle enkelte øer, hvorpå der har stået højspændingsmaster indtil for nogle ganske få år siden. Disse er nu væk og erstattet af højspændingsledninger, som er ført under søen.
 
Herefter takkede Svend Øe JJE for en meget spændende og lærerig aften.
Tilbage til indhold