Naturcenter Harrild Hede - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Naturcenter Harrild Hede

Arrangementer > Afholdte Arrangementer > 2016
31. august 2016


Se flere billeder fra Harrild Hede
Lokalhistorisk Forening i Naturcenter Harrild Hede
"På tur med Hugormen"
Tekst: Mogens Hyldig, Billeder: Jens Jørgen Rask
 
På årets sidste sommeraften den 31. august tog 50 medlemmer af Lokalhistorisk Forening For Gjellerup Sogn på tur til Naturcenter Harild Hede, som ligger i den sydlige ende af Harrild Hede, og har adresse på Fasterholtvej 36. Naturcentret åbnede i foråret 2013 i et samarbejde mellem naturstyrelsen og Ikast-Brande kommune. Vi mødtes kl. 18,00 ved naturcentret i strålende solskin og 21 graders varme. Her blev vi budt velkommen af formand Svend Øe, som præsenterede aftenens to guider naturcenterleder Torben Bøgeskov og skovfoged Hans Jensen.

 Herefter blev vi fordelt på 2 hold. Det ene hold tog med hugormen ud på Harild Hede med Hans Jensen som traktorfører og guide, mens det andet hold blev vist rundt på centerområdet af Torben Bøgeskov.
 
På centerområdet fortalte centerlederen først om stedets faciliteter. Her er undervisningslokaler, køkken, soverum og borde og bænke under tag.  Desuden naturværksted og grejbank med bl.a. 50 mountainbikes, vaders, økser, save osv.
 
I nærområdet findes naturlegeplads, motionsbane, sundhedsspor, shelters og flere afmærkede vandreruter.
 
På det nuværende centerområde lå der for mange år siden en stor hedegård, Harrildgård med tilhørende vandmølle. Harrildgårds jorder bestod dels af store hedearealer (Harrild Hede) dels af engarealet.  På engarealet blev der senere etableret dambrug. Dambruget blev lukket i 1999 bl.a. på grund af forurening.
 

På turen rundt passerer vi kvindbækken, som løber ud i Holtum å, der siden løber ud i Skjern å. Kvindbækken er meget ren og renses ikke for grøde. Det giver mulighed for både et rigt plante- og dyreliv. Her findes f. eks. odder, mange fisk, plettet gøgeurt og soldug.
På vores videre vej rundt møder vi en engvandingskanal. Den er etableret i slutningen af 18 hundredtallet, og blev brugt til kunstvanding af engarealerne, hvor der, inden dambruget kom til, voksede meget hø. Der ses bl.a en gammel akvadukt, som førte engvandingskanalen over Holtum å. Akvadukten var i brug fra 1877 til 1967.
Holtum å blev reetableret da dambruget blev lukket og fik sine slyngninger tilbage igen. Nu lever isfuglen her, og der er etableret gydebanker.

 
Herefter tog vi med hugormen ud på Harrild Hede. Harrild Hede er ca. 6 km fra sydøst til nordvest og er på 550 hektar. Den er i dag fredet sammen med Nørlund Plantage og hele området udgør ca. 3000 hektar.
 
Heden plejes for at undgå tilgroning. Man har desuden fået midler fra EU til at lave forskellige forsøg med lyngen.
 
På heden findes et rigt dyre- og planteliv. Her kan bl.a. ses kronvildt, rådyr, hare, ræv og hugorm. Også ulven er set nogle gange. Af planteliv kan nævnes revling, hedelyng og timian.
 
Vi gjorde holdt ved en gammel brønd. Den var bygget af mursten. Når der skulle laves en brønd, lagde man først et egevognhjul. Derefter skrabte man jorden væk under vognhjulet og så kom der sten ovenpå osv. Man byggede brønde på Harrild Hede ned til 30 meters dybde.
 
Da mørket var ved at falde på mødtes de 2 hold til medbragt kaffe på centerområdet. Her var der mulighed for at stille spørgsmål til Hans Jensen. Omkring klokken 21,00 kunne Svend Øe sige tak for en flot aften på Harrild naturcenter.
Tilbage til indhold