Foreningens vedtægter - Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn

Gå til indhold

Foreningens vedtægter

Om foreningen

§ 1.
Foreningens navn er Lokalhistorisk forening for Gjellerup Sogn, og dens hjemsted Gjellerup sogn.
§ 2.
Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og forståelsen for kulturhistorien og de kulturhistoriske værdier i Gjellerup sogn.
Foreningen virker som støttekreds for Lokalhistorisk Samling for Gjellerup Sogn.
§ 3.
Alle interesserede kan optages med bestyrelsens tilslutning. Foreninger, institutioner og virksomheder kan optages med rettigheder svarende til eet medlemskab.
§ 4.
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i januar kvartal, og dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent.

  • Beretning.

  • Regnskab

  • Fastsættelse af kontingent med mere.

  • Valg jævnfør § 7.

  • Lokalhistorisk Samling for Gjellerup Sogns virksomhed.

  • Indkomne forslag.

  • Eventuelt.

Der indkaldes til generalforsamling med to ugers varsel ved annoncering i mindst et lokalt blad eller ved direkte henvendelse til medlemmerne. Forslag til punkt 7 skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.
§ 5.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det eller en tredjedel af medlemmerne fremsætter begæring heroin.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes en måned efter at begæring herom er fremsat, og indkaldes med motivering for dens afholdelse i øvrigt som en ordinær generalforsamling.
§ 6.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 7.
Foreningens opgaver varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. 2 bestyrelsesmedlemmer afgår på lige år og 3 på ulige år.
Der vælges endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år ad gangen.
2 Revisorer vælges på generalforsamlingen for 2 år og er på valg skiftevis. Der vælges endvidere 1 revisorsuppleant.
§ 8.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Sekretæren kan eventuelt vælges uden for bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne.
§ 9.
Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.
Endvidere kan der modtages og tilvejebringes bidrag fra anden side.
§ 10.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
§ 11.
Ændringer i vedtægterne samt opløsning af foreningen kan ske med simpelt stemmeflertal ved to på hinanden med mindst to ugers mellemrum følgende generalforsamlinger, hvor forslaget har været på dagsordenen.
Ved opløsning overføres eventuel formue til Lokalhistorisk Samling for Gjellerup Sogn og/eller andet lokalhistorisk arbejde efter den ekstraordinære generalforsamlings afgørelse.


Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Gjellerup Sogn, den 19. januar 1989.
Vedtægternes §7 ændret ved generalforsamling den 28. februar 2007.


Tilbage til indhold